Neviete ktorá kartička z daňového úradu preukazuje registráciu na daň z príjmov, registráciu na platiteľa DPH a ktorá slúži v súvislosti s dodávkami tovarov a služieb z/do iných členských štátov Európskej únie?

Modrá/Sivá kartička z daňového úradu

Modrá kartička z daňového úradu je kartičkou DIČ.

Modrú/Sivú kartičku DIČ z daňového úradu, dostane každá osoba, ktorá si splní svoju registračnú povinnosť na daňovom úrade a zaregistruje sa na daň z príjmov. Túto registračnú povinnosť má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie,
na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajala nehnuteľnosť (platí len pre fyzickú osobu),
má povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo vyberať daň,
má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň.
Daňový úrad pri registrácii na daň z príjmov pridelí DIČ a vydá modrú kartičku tj. Osvedčenie o pridelení DIČ.

Modrú kartičku z daňového úradu má teda každá osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade na účely dane z príjmov, zjednodušene možno povedať, že ju musí mať každý podnikateľ.

Kartičky z daňového úradu z pohľadu DPH

Z pohľadu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) existuje niekoľko druhov registrácii na DPH.

Biela kartička z daňového úradu

Bielu kartičku z daňového úradu získa osoba, ktorá sa registruje na DPH z titulu:

prijatia služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu,
dodania služby zdaniteľnej osobe do iného členského štátu,
nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, ak nadobudnutý tovar z iného členského štátu dosiahol v kalendárnom roku 14 000 eur.
Daňový úrad po posúdení žiadosti o registráciu pridelí daňovníkovi IČ DPH a odovzdá mu bielu kartičku.

Osoba, ktorá má IČ DPH a má bielu kartičku, nie je klasickým platiteľom DPH. Bielu kartičku z daňového úradu má podnikateľ kvôli obchodovaniu s osobami z iných členských štátov Európskej únie.

Fyzická alebo právnická osoba nemá na základe bielej kartičky z daňového úradu nárok na odpočet DPH z prijatých dokladov. Na odpočet je potrebné byť registrovaný ako “klasický” platiteľ DPH.

Ružová kartička z daňového úradu

Ružovú kartičku z daňového úradu dostane osoba, ktorá sa registruje ako dobrovoľný plátca alebo povinne pri dosiahnutí limitu 49 790 eur. Daňový úrad pri registrácii na platiteľa DPH pridelí daňovníkovi IČ DPH a odovzdá mu ružovú kartičku s názvom Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

Odo dňa registrácie uvedenom na ružovej kartičke z daňového úradu sa osoba stáva platiteľom DPH. Od toho dňa má povinnosť na svojich vydaných dokladoch uvádzať DPH v súlade s podmienkami zákona o DPH, ktorú následne prostredníctvom daňového priznania k DPH odvedie do štátneho rozpočtu. Zároveň mu vzniká nárok na odpočet DPH z prijatých dokladov odo dňa uvedeného na ružovej kartičke.

IČ DPH pridelené na základe ružovej kartičky používa osoba aj pri tuzemských, aj pri zahraničných dodávkach tovarov a služieb.