S účinnosťou od 1. novembra 2018 vzniká pre všetky novozaložené obchodné spoločnosti povinnosť pri prvom zápise do obchodného registra uviesť konečných užívateľov výhod. Nová povinnosť sa týka aj všetkých starších firiem, ktoré vznikli pred 1. novembrom 2018, tie však musia konečných užívateľov výhod oznámiť obchodnému registru do 31. decembra 2019.

Povinnosť a lehota zápisu pre novozaložené firmy

Založenie spoločnosti a jej prvý zápis do obchodného registra sa od 1.11.2018 administratívne rozšíri aj o novú povinnosť . Od dátumu 1.11.2018 vzniká pre všetky novozaložené právnické osoby zapisované do obchodného registra nová povinnosť uviesť pri podaní návrhu na zápis:

  • identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod identifikované v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti„)

Povinnosť a lehota na zápis pre existujúce firmy

V rovnakom rozsahu ako pre novozaložené firmy, vzniká povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod aj pre staršie firmy. Rozdiel je len v lehote, do ktorej je potrebné túto povinnosť splniť. Osoby zapísané do obchodného registra do 31.10.2018 musia konečných užívateľov výhod oznámiť obchodnému registru najneskôr do 31. decembra 2019.

Kto je konečný užívateľ výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod sa skúma vždy individuálne s ohľadom na konkrétnu štruktúru firmy a ďalšie aspekty. Definíciu konečného užívateľa výhod upravuje ustanovenie § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Podľa predmetného zákona je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

U právnických osôb, ktoré nie sú združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, zákon ako konečného užívateľa výhod označuje najmä fyzickú osobu, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
  • ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
  • konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritéria uvedené v bodoch 1. – 4., ale spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií