Splnomocnenie STIAHNI!
Podpisový vzor konateľa STIAHNI!
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti STIAHNI!
Súhlas so spracovaním OU STIAHNI!
Potvrdenie o praxi pri viazanej živnosti STIAHNI!
Zápisnica z VZ STIAHNI!